Share this
Map

Audio and acoustic analyzer

The hand-held XL2 Analyzer is a powerful Sound Level Meter, a professional Acoustic Analyzer, a precision Audio Analyzer and a comprehensive Vibration Meter in one instrument.

Audio and acoustic analyzer

Contacts and Location

Enquire about this equipment
Organisational Unit Riga Technical University
    Liepāja University
        Voice and Speech Research Laboratory - Latvia, Liepāja
Site LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA
Building Slimnīcas iela 25, LV-3414

Description

The hand-held XL2 Analyzer is a powerful Sound Level Meter, a professional Acoustic Analyzer, a precision Audio Analyzer and a comprehensive Vibration Meter in one instrument. Easy operation and countless applications distinguish this quality Swiss product.

Specification

"• Measurement bandwidth (-3dB): 4.4 Hz - 23.0 kHz • Level resolution: 0.1 dB • Internal noise: 1.3 µV A-Weighted Audio Recording • Default » Recording of compressed wav-files (ADPCM - 4 bit, 24 kHz) » a new wav-file starts every 12 hours (max. wav-file size 512 MB) » Bandwidth: 2.0 Hz - 10.2 kHz • Optional: Extended Acoustic Pack » Recording of linear wav-files (24 bit, 48 kHz) » a new wav-file starts every 1 hours (max. wav-file size 512 MB) » Bandwidth: 2.0 Hz - 23.6 kHz • Optional: NoiseScout - Managed Mode » Recording of compressed wav-files (4 bit, 12 kHz) » Bandwidth: 2.0 Hz - 5.1 kHz » requires activated “NoiseScout 365” or “Data Day Credits” • Audio files include meta data (scaling, time, ...) in Broadcast Wave Format BWF according to EBU TECH 3285"

Services

Sound Level Meter, a Acoustic Analyzer, a Audio Analyzer and a Vibration Meter in one instrument.

Contract title

Audio un akustiskais analizators

Contract short description

Rokā turams XL2 analizators ir jaudīgs skaņas līmeņa mērītājs, profesionāls akustiskais analizators, precīzs audio analizators un visaptverošs vibrācijas mērītājs vienā instrumentā. Vienkārša darbība un neskaitāmi pielietojumi atšķir šo kvalitatīvo Šveices produktu.

Contract full description

"• Mērīšanas joslas platums (-3 dB): 4,4 Hz–23,0 kHz • Līmeņa izšķirtspēja: 0,1 dB • Iekšējais troksnis: 1,3 µV A-svērts Audio Ierakstīšana • Noklusējums » Saspiestu wav failu ierakstīšana (ADPCM — 4 biti, 24 kHz) » jauns wav fails sākas ik pēc 12 stundām (maks. wav faila lielums 512 MB) » Joslas platums: 2,0 Hz - 10,2 kHz • Pēc izvēles: Extended Acoustic Pack » Lineāro wav failu ierakstīšana (24 biti, 48 kHz) » jauns wav fails sākas ik pēc 1 stundas (maks. wav faila lielums 512 MB) » Joslas platums: 2,0 Hz - 23,6 kHz • Pēc izvēles: NoiseScout — pārvaldītais režīms » Saspiestu wav failu ierakstīšana (4 biti, 12 kHz) » Joslas platums: 2,0 Hz - 5,1 kHz » nepieciešams aktivizēts “NoiseScout 365” vai “Datu dienas kredīti” • Audio faili ietver metadatus (mērogošana, laiks utt.). Apraides viļņa formāts BWF saskaņā ar EBU TECH 3285"

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire