Share this
Map

Microscope NIKON Eclipse Ti-U

Microscopes are critical tools for cutting-edge research in biology, medical and pharmaceutical sciences. To satisfy the demands of today’s high-end research, Nikon has developed the new Ti series of microscopes.

Microscope NIKON Eclipse Ti-U

Contacts and Location

Description

Microscopes are critical tools for cutting-edge research in biology, medical and pharmaceutical sciences. To satisfy the demands of today’s high-end research, Nikon has developed the new Ti series of microscopes. Combined with NIS-Elements imaging software, the Ti supports diverse image acquisition and analysis methods such as multi-dimensional time-lapse imaging to acquire temporal, spatial and spectral information of fast, dynamic live cell processes. Intelligently designed automation and further expansion of Nikon’s powerful modular approach make the Ti ideal for applications such as confocal, FRET, High Content Analysis (HCS), and photobleaching/photo activation to study interaction of fluorescence protein molecules in living cells and tissues. Nikon’s exclusive Perfect Focus System (PFS) is now incorporated into the nosepiece unit and allows for the simultaneous use of two separate levels for additional illuminators or detectors. The newly developed “full intensity” phase contrast unit enables acquisition of incredible phase contrast images without the use of light-attenuating phase contrast objectives

Specification

Two ports (tube base unit with side port, back port) can be added optionally Focusing Via nosepiece up/down movementStroke (manual): up 8mm, down 3mmCoarse stroke: 5.0mm/rotationFine stroke: 0.1mm/rotation Minimum fine reading: 1µm

Coarse refocusing mechanism Intermediate magnification 1.5x Other — Eyepiece tube Eyepiece tube body TI-TD Binocular Tube D, TI-TS Binocular Tube S, TI-TERG Ergonomic Tube Eyepiece tube base TI-T-B Eyepiece Tube Base Unit, TI-T-BPH Eyepiece Tube Base Unit for PH, TI-T-BS Eyepiece Tube Base Unit with Side Port Eyepiece lens CFI 10x, 12.5x, 15x Illumination pillar TI-DS Diascopic Illumination Pillar 30W, TI-DH Diascopic Illumination Pillar 100W Condenser ELWD condenser, LWD condenser, NAMC condenser, ELWD-S condenser, High NA condenser, Darkfield condenser, CLWD condenser Nosepiece — TI-ND6-E Motorized Sextuple DIC Nosepiece, TI-N6 Sextuple Nosepiece, TI-ND6 Sextuple DIC Nosepiece Objectives CFI60 objectives Stage TI-S-ER Motorized Stage with Encoders, TI-S-E Motorized Stage—Cross travel: X110 × Y75 mm, Size: W400 × D300 mm (except extrusions)TI-SR Rectangular Mechanical Stage, TI-SR/F Rectangular Stage with front positioned knob, TI-SSR Short-handle Rectangular Stage-Cross travel: X70 x Y50mm, Size: W310 x D300mmTI-SP Plain Stage—Size: W260 x D300 mmTI-SAM Attachable Mechanical Stage—Cross travel: X126 × Y84 mm when used with TI-SP Plain Stage Motorized functions ― Epi-fluorescence attachment Sextuple fluorescence filter cube rotating turret, Filter cubes with noise terminator mechanism, Field diaphragm centerable, 33mm ND4/ND8 filters, 25mm heat absorbing filterOption: Motorized sextuple fluorescence filter cube rotating turret, Motorized excitation filter wheel, Motorized barrier filter wheel Nomarski DIC system Contrast control: Senarmont method (by rotating polarizer)Objective side prism: for individual objectives (installed in nosepiece)Condenser side prism: LWD N1/N2/NR (Dry), HNA N2/NR (Dry/Oil) types Weight (approx.) Phase contrast set: 38.5kgEpi-fl set: 42.3kg Power consumption (max.) Full set (with HUB-A-U and peripherals): approx. 40W

Services

high resolution microscope

Contract title

Mikroskops NIKON Eclipse Ti-U

Contract short description

Mikroskopi ir būtiski instrumenti visprogresīvāko pētījumu veikšanai bioloģijā, medicīnā un farmācijas zinātnēs. Lai apmierinātu prasības No mūsdienu augstākās klases pētījumiem Nikon ir izstrādājis jauno Ti mikroskopu sēriju. Apvienojumā ar NIS-Elements attēlveidošanas programmatūru, Ti atbalsta dažādas attēlu iegūšanas un analīzes metodes, piemēram, daudzdimensiju laika intervāla attēlveidošanu, lai iegūtu laika, telpiskā un spektrālā informācija par ātriem, dinamiskiem dzīvu šūnu procesiem. Pārdomāti izstrādāta automatizācija un turpmāka paplašināšana Pateicoties Nikon jaudīgajai modulārajai pieejai, Ti ir ideāli piemērots tādiem lietojumiem kā konfokāls, FRET, augsta satura analīze (HCS), un fotobalināšana/foto aktivizēšana, lai pētītu fluorescences olbaltumvielu molekulu mijiedarbību dzīvās šūnās un audos. Nikon ekskluzīvā Perfect Focus System (PFS) tagad ir iekļauta deguna uzgaļa blokā un nodrošina vienlaicīgu lietošanu divi atsevišķi līmeņi papildu apgaismotājiem vai detektoriem. Jaunizstrādātā “pilnas intensitātes” fāzes kontrasta iekārta ļauj neticamu fāzes kontrasta attēlu iegūšana, neizmantojot gaismu vājinošus fāzes kontrasta objektīvus

Contract full description

Pēc izvēles var pievienot divus portus (caurules bāzes bloks ar sānu pieslēgvietu, aizmugurējo portu). Fokusēšana, izmantojot priekšgala kustību uz augšu/uz leju Gājiens (manuāls): uz augšu 8 mm, uz leju 3 mm Rupjš gājiens: 5,0 mm/rotācija Smalks gājiens: 0,1 mm/rotācija Minimālais smalkais nolasījums: 1 µm

Rupjš pārfokusēšanas mehānisms Vidējais palielinājums 1,5x Cits — Okulāra caurule Okulāra caurules korpuss TI-TD binokulārā caurule D, TI-TS binokulārā caurule S, TI-TERG ergonomiskā caurule Okulāra caurules pamatne TI-T-B okulāra caurules pamatnes bloks, TI-T-BPH okulāra caurules pamatnes bloks PH, TI-T-BS okulāra caurules pamatnes bloks ar sānu pieslēgvietu Okulāra objektīvs CFI 10x, 12,5x, 15x Apgaismojuma statnis TI-DS diaskopiskā apgaismojuma statnis 30W, TI-DH diaskopiskā apgaismojuma statnis 100W Kondensators ELWD kondensators, LWD kondensators, NAMC kondensators, ELWD-S kondensators, augstas NA kondensators, Darkfield kondensators, CLWD kondensators Deguna uzgalis - TI-ND6-E motorizēts sešvietīgs DIC priekšgals, TI-N6 seškāršs DIC priekšgals, TI-ND6 sešvietīgs DIC priekšgals Mērķi CFI60 mērķi Stage TI-S-ER motorizētā skatuve ar kodētājiem, TI-S-E motorizētā skatuve — šķērsvirziena gājiens: X110 × Y75 mm, izmērs: W400 × D300 mm (izņemot ekstrūzijas) TI-SR taisnstūra mehāniskā skatuve, TI-SR/F taisnstūra skatuve ar priekšpusē novietota poga, TI-SSR īsa roktura taisnstūrveida šķērsvirziena gājiens: X70 x Y50 mm, izmērs: W310 x D300 mm TI-SP plain Stage — izmērs: W260 x D300 mmTI-SAM piestiprināma mehāniskā platforma — šķērsvirziena gājiens: X126 × Y8 izmanto kopā ar TI-SP Plain Stage Motorizētas funkcijas - Epi-fluorescences stiprinājums Seškārtīgs fluorescences filtra kuba rotējošs tornītis, Filtra klucīši ar trokšņu izbeigšanas mehānismu, lauka diafragma centrējama, 33 mm ND4/ND8 filtri, 25 mm siltumu absorbējošais filtrsOpcija: Motorizēts sešstūris fluorescences filtra kuba kuba rotējošs riteņu filtrs, motorizēts, iepriekš motorizēts barjerfiltrs Nomarski DIC sistēma Kontrasta kontrole: Senarmont metode (ar rotējošu polarizatoru) Objektīva sānu prizma: atsevišķiem objektīviem (uzstādīta priekšgalā) Kondensatora sānu prizma: LWD N1/N2/NR (Dry), HNA N2/NR (Dry/Oil) tipi Svars (aptuveni) Fāzes kontrasta komplekts: 38,5 kgEpi-fl komplekts: 42,3 kg Enerģijas patēriņš (maks.) Pilns komplekts (ar HUB-A-U un perifērijas ierīcēm): apm. 40 W

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all

Manufacturer

NIKON

Model

Eclipse Ti-U

Funded by EU

European Union ERAF Ieguldījums tavā nākotnē

Contract price
Enquire
or

Permanent Link

Similar equipment
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire