Share this
Map

Real-time polymerases part of the injection reaction equipment set - real-time PCR system QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL

The QuantStudio 5 Dx system is an in vitro diagnostic device intended to perform fluorescence-based PCR to provide detection of nucleic acid sequences in human-derived specimens.

Real-time polymerases part of the injection reaction equipment set - real-time PCR system QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL

Contacts and Location

Description

The QuantStudio 5 Dx system is an in vitro diagnostic device intended to perform fluorescence-based PCR to provide detection of nucleic acid sequences in human-derived specimens. The system is intended for use by trained personnel in a professional environment with IVD-marked or approved assays. The QuantStudio 5 Dx system incorporates multimode software that allows it to be used either in development mode for assay development applications or in IVD mode for routine in vitro diagnostics, making it suitable for independent testing labs, hospitals, government/public health labs, and diagnostic test developers

Specification

Sample capacity - 96 Reaction volume - 96-well 0.2-mL block: 10–100 μL Excitation source - Bright white LED Filter or color combinations - 6 decoupled filters, CMOS camera Excitation/detection range - 450–680 nm/500–730 nm Multiplexing - 5-plex + 1 passive reference, 6-plex with no passive reference Maximum block ramp rate - 6.5°C/sec Average sample ramp rate - 3.66°C/sec Temperature uniformity - 0.4°C Temperature range - 4–99.9°C Heating and cooling method - Peltier Independent temperature zones - 6 VeriFlex zones (5°C zone to zone) Chemistries - Fast and standard Run time - <30 min Compatible dyes - FAM, SYBR Green, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, Cy5 Throughput - Medium Thermal block style - Fixed Thermal block format - 96-well (0.2-mL block) Attached computer - Required Automation capable - No Instrument size - 40 x 27 x 50 cm; 27 kg Touchscreen size - 8.5 inch Multiplexing and filters - Up to 6 targets; 21 filter combinations Hands-free functionality - No Smart Help - No Security, audit, and e-signature functionality - The audit function is always enabled in IVD mode and on the desktop software when in Development mode*. In Development mode, audit mode can be set to Optional or Required depending on traceability needs.

Services

real-time PCR system

Contract title

Reala laika polimerazes íedes reakcijas iekartas komplekta daļa -reālā laika PĶR sistēma QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL, laptop

Contract short description

QuantStudio 5 Dx sistēma ir in vitro diagnostikas ierīce, kas paredzēta uz fluorescenci balstītu PCR veikšanai, lai nodrošinātu nukleīnskābju sekvences noteikšanu no cilvēka iegūtos paraugos. Sistēma ir paredzēta lietošanai apmācītam personālam profesionālā vidē ar IVD marķētiem vai apstiprinātiem testiem.

Contract full description

Parauga ietilpība - 96 Reakcijas tilpums - 96 urbumu 0,2 ml bloks: 10–100 μL Ierosmes avots - spilgti balts LED Filtru vai krāsu kombinācijas - 6 atsaistīti filtri, CMOS kamera Ierosmes/noteikšanas diapazons - 450–680 nm/500–730 nm Multipleksēšana - 5-plex + 1 pasīvā atsauce, 6-plex bez pasīvās atsauces Maksimālais bloka rampas ātrums - 6.5 ° C / sec Vidējais paraugu rampas ātrums - 3,66 °C / sec Temperatūras viendabīgums - 0,4°C Temperatūras diapazons - 4–99,9°C Apkures un dzesēšanas metode - Peltier Neatkarīgas temperatūras zonas - 6 VeriFlex zonas (no 5 ° C zonas uz zonu) Ķīmija - ātra un standarta Izpildes laiks - <30 min Saderīgas krāsvielas - FAM, SYBR Green, VIC, ABY, NED, TAMRA, JUN, ROX, Mustang Purple, Cy5 Caurlaidspēja - vidēja Termiskā bloka stils - fiksēts Termiskā bloka formāts - 96 labi (0,2 ml bloks) Pievienotais dators - Nepieciešams Automatizācijas iespējas - Nē Instrumenta izmērs - 40 x 27 x 50 cm; 27 kg Skārienekrāna izmērs - 8,5 collas Multipleksēšana un filtri - līdz 6 mērķiem; 21 filtru kombinācija Brīvroku režīma funkcionalitāte - Nē Viedā palīdzība - Nē Drošības, audita un e-paraksta funkcionalitāte — audita funkcija vienmēr ir iespējota IVD režīmā un darbvirsmas programmatūrā, kad tā ir izstrādes režīmā*. Izstrādes režīmā audita režīmu var iestatīt uz Neobligāts vai Obligāts atkarībā no izsekojamības vajadzībām.

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire