Share this
Map

Impedance tube kit

Determination of acoustic characteristics of material samples such as: absorption, reflection, impedance, and transmission loss.

Impedance tube kit

Contacts and Location

Description

"The transmission loss tube and impedance tube kits provide precision testing tubes equipped with microphones and sound sources.

To perform measurements, material samples are inserted into the tube. A loudspeaker in the tube then emits precisely quantified sound, and the microphones measure the sound pressure level at specific locations along the length of the tube. With PULSE software, you are able to quickly calculate the normal incident acoustic properties of the material based on frequency response functions measured between the various measurement locations.These kits help you determine sound absorption coefficient and surface impedance by making measurements and calculations in compliance with ISO 10534-2, ASTM E1050 – 12, and transmission loss ASTM E2611 – 17."

Specification

Standard Tube Kit Frequency Range ISO 10534–2 Type 4206 50 – 6400 Hz ASTM E1050–12 Type 4206 50 – 6400 Hz ASTM E1050–12 Type 4206-A 100 – 3200 Hz ASTM E2611–17 Type 4206-T 50 – 6400 Hz

Services

With the kit, it is possible to perform rapid and tests of material monitors in a strictly repeatable environment. This is especially valuable when developing new materials.

Contract title

Impendances caurules sistēma ( komplekts)

Contract short description

Ar komplektu ir iespējams veikt materiālu pārraugu ātrus un testus stingri atkārtojamā vidē. Tas ir īpašī vērtīgi izstrādājot jaunus materiālus.

Contract full description

"Pārvades zuduma caurules un impedance caurules komplekts nodrošina precīzu materiāla akustisko īpašību pārbaudi, Caurule ir aprīkota ar mikrofoniem un skaņas avotu.

Lai veiktu mērījumus, caurulē ievieto materiāla paraugu. Tad skaļrunis caurulē izstaro precīzi kvantitatīvi izteiktu skaņu, un mikrofoni mēra skaņas spiediena līmeni noteiktās vietās caurules garumā. Izmantojot PULSE programmatūru, jūs varat ātri aprēķināt materiāla normālās akustiskās īpašības, pamatojoties uz frekvenču raksturlīknēm. Šie komplekti palīdz noteikt skaņas absorbcijas koeficientu un virsmas pretestību, veicot mērījumus un aprēķinus atbilstoši ISO 10534-2, ASTM E1050 - 12 un pārvades zudumu pēc ASTM E2611 - 17."

Embedded Content

Funding Source

EU Structual Funds (ERAF, ESF) -
Back to all
0 items in cart
Total: 0
You have no items in a cart
Go to checkout
Go Enquire